ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คัดเลือกผู้แทนหัวหน้าส่วนงานเป็นกรรมการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน