ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
เผยแพร่
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
คู่มือ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้มีการทบทวนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดทำ infographic ดังคู่มือ ดังนี้
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
(ITA) หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ค่าโทรศัพท์-อินเตอร์เน็ต
นิสิต
การเงิน บัญชี งบประมาณ แบบฟอร์ม
วารสาร
ค่าตอบแทนวิทยากร
โครงการบริการวิชาการ
เงินยืม - เงินทดรองจ่าย
ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน
ค่าเดินทาง
ค่าเบี้ยประชุม
โครงการความร่วมมือ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เฉพาะราย
ชาวต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ
การเงิน บัญชี และพัสดุ
อัตราการจัดเก็บ
เกณฑ์กลาง
ผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการ
ระบบบัญชีสามมิติ
ระบบบัญชีสามมิติ
กองทุนพัฒนาส่วนงาน
-->  หน้า 1