ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
ด้านธุรการ
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

 

รองอธิการบดี

    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ศุกระกาญจน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทร : 7003
E-mail : sukrakanchana@hotmail.com

 

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

  

นางจันทิมา  คงคาลัย
หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

โทร : 7909
E-mail : hello_ku@hotmail.com / jantimapai@tsu.ac.th