ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
ด้านธุรการ
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ด้านบัญชี กลับหน้าหลัก

            
นางสาวศกลวรรณ ดำนุ้ย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทร. 61-7182
e-mail sakonwan_d@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ   ภารกิจบัญชี-พัทลุง                                    
   
 
นางสาวดารีนา  รังสิโยกฤษฎ์
นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทร. 63-7905
e-mail dgwanu@hotmail.com 
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-สงขลา
     
 
นางสาวอุไรวรรณ  สุวรรณมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7184
e-mail suwanmanee6@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
 
นางสาวสัณสนี  แซ่ลี้
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7190
e-mail ssansanee@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
 
นางสาวอัณทิกา  พรมแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7183
e-mail promkaewu@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
     
 
นายปิยพัทธ์ สุวรรณพิบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7917
e-mail piyapat.s@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-สงขลา
     
 
นางสาวทัศนีย์  เกิดมุสิก
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7912
e-mail tkjum@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-สงขลา
 
     
 
นางสาวนูรีฮัน  เล็งนู
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7919
e-mail nureehan.l@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-สงขลา
 
     
   
นางสาวนุชนาถ เพ็ชรรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7910
e-mail nuchanat@msn.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-สงขลา