ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ข้อมูลการติดต่อ
 
พันธกิจ กลับหน้าหลัก

"มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อการบริหารจัดการ

ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี และการพัสดุ สู่ความเป็นเลิศ

โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ รับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย"