ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
ด้านธุรการ
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ด้านพัสดุ กลับหน้าหลัก

   
 
 
     
    
นายสุพงค์ แซ่อิ้ว
นักวิชาการพัสดุ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
โทร. 63-7902
e-mail saeiw@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ จัดซื้อจัดจ้าง
 
     
    
นายเพชรศรายุธ วัชราวุธพัฒนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
โทร. 63-7900
e-mail pywn@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารพัสดุ,ครุภัณฑ์
 
     
 
นายพรเทพ ทองชู
นักวิชาการพัสดุ
โทร.               63-7920
e-mail poy_24999@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ พัสดุฝ่ายการคลังฯ ,
เอกสารเบิกจ่าย (หน้างบ-สงขลา)
 
     
 
นายนฤนาท เกศสระ
นักวิชาการพัสดุ
โทร. 63-7901
e-mail naruenat@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ  ITA , เอกสารเบิกจ่าย(หน้างบ-พัทลุง)