ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
ระบบประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2561
ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2563
ประจำปีการศึกษา 2564
 
ระบบประกันคุณภาพ กลับหน้าหลัก
    ประจำปีการศึกษา 2561  
แผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558-2562 (ปรับปรุงมกราคม 2562)
โครงร่างองค์กร ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561 - 2565
การประเมินตนเอง
คำรับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Action Planning for Improvement Priorties (EdPEx TSU5)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (EdPEx TSU7)
สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ปีการศึกษา (EdPEx TSU12)
สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (EdPEs TSU4)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีการศึกษา 2561
-->  หน้า 1