ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
ระบบประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2561
ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2563
ประจำปีการศึกษา 2564
 
ระบบประกันคุณภาพ กลับหน้าหลัก
    ประจำปีการศึกษา 2562  
Objectives and Key Results (OKRs)
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2565
แผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2562
แผนกลยุทธฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พ.ศ.2558-2562
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
โครงร่างองค์กร
คำรับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
-->  หน้า 1