ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
ด้านธุรการ
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ด้านธุรการ กลับหน้าหลัก

   
 
 
     
 
นางกนกพร  มุสิกะจินดา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 63-7911
e-mail kanokporn.m@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ งานธุรการ งานประชุม งานQA
 
     
 

นางเนตรภิรมณ์  รอดขวัญ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 63-7903
e-mail natpirompai6732@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ งานธุรการ