ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
เผยแพร่
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
คู่มือ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้มีการทบทวนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดทำ infographic ดังคู่มือ ดังนี้
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
(ITA) หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    เผยแพร่  
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติการเงิน การบัญชี การพัสดุ โดยนายวิชัย แซ่หลี
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จรรยาบรรณทางการเงิน
ขันตอนการปฏิบัติงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ( ณ 31 พฤษภาคม 2557)
แผนผังทางเดินเอกสารของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ( ณ 31 พฤษภาคม 2557)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
หลักธรรมาภิบาล
(ร่าง)คู่มือผังบัญชีพร้อมคำอธิบาย (หมวดค่าใช้จ่าย)
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการขอกันเงินและการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ2560และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2561
โครงการอบรมชี้แจง แนวปฏิบัติ การเบิกจ่ายด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โครงการเงินทุนหมุนเวียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โครงการเงินทุนหมุนเวียน
รายการสรุปเงินประกันหอพักคงค้าง วิทยาเขตพัทลุง
รายงานข้อมูลเชิงสถิติของผู้รับบริการของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
การจัดการความรู้ : การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับหน่วยงานลักษณะพิเศษ
โครงการอบรมมาตรฐานบัญชีเกษตรกรรม (วันที่19-20ต.ค.63)
แนวปฏิบัติการนำส่งเงิน ศูนย์เครื่องมือกลาง
บุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สินปฏิบัติงานที่สำนักงานและWork from Home ประจำเดือน มิถุนายน 2564
รายงานการรับเงินรับฝาก เงินบริจาค ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
รายงานรายได้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566)
รายละเอียดทุนวิจัยภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขั้นตอนการยืมเงินมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการประชุมและกำหนดวันปิดรับเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2565
โครงการจัดการความรู้ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติ การเงิน บัญชี และพัสดุ
ปีการศึกษา 2564 ตารางรายได้ค่าธรรมการศึกษาและรายได้อื่น(แยกตามส่วนงาน)
ปีการศึกษา 2564 ตารางรายได้ทุนวิจัยภายนอก
ปีการศึกษา 2564 ตารางรายได้บริการวิชาการ
ปีการศึกษา 2564 ตารางการรับเงินบริจาค เงินรับฝาก
รายงานผลการดำเนินงาน FP26 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ ปีการศึกษา 2564
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งผลการจ่ายเงิน
-->  หน้า 1