ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ข้อมูลการติดต่อ
 
วิสัยทัศน์ กลับหน้าหลัก

"เราจะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ

ด้านการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี และการพัสดุ สู่ความเป็นเลิศ

บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบทางวิชาชีพ"