ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
เผยแพร่
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
คู่มือ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้มีการทบทวนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดทำ infographic ดังคู่มือ ดังนี้
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
(ITA) หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  
โครงสร้างองค์กร
คำรับรองการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งภาระงานรายบุคคลสังกัดฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2560
แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา 2560
แผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พ.ศ.2558 - 2562 (ปรับปรุง มีนาคม 2561)
รายงานการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย (หลักสูตร ปี 2560)
Action Planning for improvement Priorities
การประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานความสามารถในการทำเงินเหลือจ่าย (TSU13)
ความสามารถในการทำเงินเหลือจ่าย (TSU13)
สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI)
แผนกลยุทย์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558-2562 (ปรับปรุง 2562)
-->  หน้า 1