ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
เผยแพร่
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
คู่มือ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้มีการทบทวนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดทำ infographic ดังคู่มือ ดังนี้
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
(ITA) หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    รายการโอนครุภัณฑ์  
001 คณะวิทยาศาสตร์
002 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
003 คณะศึกษาศาสตร์
004 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
005 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
006 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
007 คณะศิลปกรรมศาสตร์
008 คณะนิติศาสตร์
009 บัณฑิตวิทยาลัย
010 สำนักคอมพิวเตอร์
011 สำนักหอสมุด
012 สถาบันทักษิณคดีศึกษา
014 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
015 สถาบันวิจัยและพัฒนา
017 สำนักงานมหาวิทยาลัย
021 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
022 สำนักงานบริหารวิทยาเขตพัทลุง
023 สำนักงานบริหารวิทยาเขตสงขลา
025 สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ
027 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
013 คณะวิศวกรรมศาสตร์
013 คณะวิศวกรรมศาสตร์
-->  หน้า 1