ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
Quick Links
ระบบบัญชี 3 มิติ
ระบบบัญชี 3 มิติ UMDC
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานประกันสังคม
ปฏิทินนัดหมาย
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
เว็บไซต์คลัง(เก่า)
การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP วิธีตกลงราคาซื้อ
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์
ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
 
Quick Links กลับหน้าหลัก
    ปฏิทินนัดหมาย  
ไม่พบข้อมูล
-->