ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
เผยแพร่
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
คู่มือ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้มีการทบทวนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดทำ infographic ดังคู่มือ ดังนี้
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
(ITA) หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
การขอกันเงิน และการขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญายืมเงิน
การเปิดและปิดงวดบัญชีประจำเดือนในระบบบัญชีสามมิติ
กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย การขอกันเงิน และการขยายกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2559 และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าลงทะเบียน อัตราการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และค่าธรรมเนียมโครงการบริหารวิชาการ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการโอนเงินค่าตอบแทน
แนวปฏิบติเกี่ยวกับเรื่องลูกหนี้นิสิต
แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และแนวปฏิบัติการขอรับเงินผ่านธนาคาร
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดและเปิดงวดบัญชีประจำเดือนในระบบบัญชีสามมิติ
แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์และคำนวนค่าเสื่อมราคาในระบบบัญชีสามมิติ
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแนวปฎิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
การเบิกค่าประกันชีวิตในการเดินทางโดยเครื่องบิน
กาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยืมเงินทดรงอราชการหรือการใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่ายเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน ตามใบเสร็จรับเงิน traveloka
แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบคำขอรับเวินผ่านธนาคารและแนวปฏิบัติการขอรับเงินผ่านธ.
แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ (1)
แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ (2)
ซักซ้อมความเข้าใจและวิธีปฏิบัติ
แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ (3)
ตอบข้อหารือกรณีการเบิกค่าประกันชีวิตในการเดินทางโดยเครื่องบิน
ปรับปรุงแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
แนวปฏิบัติการกำหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปี 62 และแนวปฏิบัติต่างๆ ในปี 63
แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย การขอกันเงิน และการขยายกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2562 และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563
กำหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน การกันและการขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงปม. 63
หลักฐานการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่โดยใช้พาหนะส่วนตัว ในลักษณะเหมาจ่ายแก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสมทบ รายการค่าประกันของเสียหาย สำนักหอสมุด
ขอกำหนดหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศแบบ online และหรือแบบ On site
ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ
แนวปฏิบัติการนำส่งเงิน ศูนย์เครื่องมือกลาง
แนวปฏิบัติการใช้ใบสำคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การจัดเก็บเงินค้ำประกันของพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
แนวปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียน
แนวปฏิบัติการบริหารเงินรายได้ส่วนงาน
กำหนดเวลาการเบิกจ่าย การกันและการขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน การกันและการขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ยืมเงินในส่วนของเงินที่ไม่มีแหล่งงบประมาณที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท
แจ้งมาตรการติดตามทวงถามการบริหารลูกหนี้เงินยืมมหาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการหักเงินยืม
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
กำหนดรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี
แนวปฏิบัติการใช้ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ
ขอกำหนดสิทธิการใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ กรณีผู้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พนักงานวิทยาลัย พนักงานหน่วยงานลักษณะพิเศษ
-->  หน้า 1