TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  กลับหน้าหลัก
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง - โนรา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 9 รายการ
ประกาศผลการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2557
ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง ขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประกาศจ้างที่ปรึกษาออกแบบศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำดื่มพร้อมชุดกรองน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา


หน้าที่ :